วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ บริหารแบบมีส่วนร่วม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนองโครงการพระราชดำริ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีทักษะชีวิตและเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 บรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาสสู่สังคม แหล่งอบรมและเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มารยาทดีล้นเปี่ยม ยอดเยี่ยมจิตอาสา มุ่งพัฒนาอาชีพใส่ตน ความอดทนเป็นเลิศ

พันธกิจ

1.ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนองโครงการพระราชดำริ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีทักษะชีวิตและเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสได้อย่างมีคุณภาพ และความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษา พร้อมก้าวสู่สากล

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ