ประวัติโรงเรียน

ที่ตั้ง 30 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร. /Fax. 0-4551-1131, www.rpk54.ac.th , e–mail : rpk54.anc@gmail.com ก่อตั้งเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2519 ในชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 หน้าที่ จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท โดยมีเขตพื้นที่บริการ จังหวัดอำนาจเจริญ มุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียงอื่น โดยมีนักเรียนไป-กลับ ในเขตพื้นที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านนิคม บ้านคำน้อย บ้านท่าอุดม และบ้านห้วยสวรรค์ และในส่วนของนักเรียนประจำ จัดให้กับนักเรียนนอกจากหมู่บ้านดังกล่าวข้างต้น แผนการจัดชั้นเรียน รวม 24 ห้องเรียน ระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 6 ห้องเรียน ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 12 ห้องเรียน ระดับชั้น ม.4-6 จำนวน 7 ห้องเรียน จำนวนเรือนนอนนักเรียนชาย 4 หลัง หญิง 5 หลัง บ้านพักนักเรียน 2 หลัง