เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เป้าประสงค์

1.นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ

2.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นที่หลากหลาย มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองโครงการพระราชดำริ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีทักษะชีวิตและเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสได้อย่างมีคุณภาพ และความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษา พร้อมก้าวสู่สากล

4.สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

5.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1.เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพเหมาะสมกับอัตลักษณ์แห่งตน

2.พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

3.พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสได้อย่างมีคุณภาพ

4.พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา โดยเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ปรัชญา


“สร้างปัญญา นำพาคุณธรรม” 

สีประจำโรงเรียน


“น้ำเงิน ขาว”
สีน้ำเงิน หมายถึง ความสามัคคี อดทน หนักแน่น จงรักภักดี
สีขาว หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม

ตราประจำโรงเรียน

ภาพโลโกโรงเรียน้

ตราโรงเรียน ตรามหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์รองรับด้วยชื่อของโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์

อักษรย่อ

ร.ป.ค. ๕๔

คติพจน์ประจำโรงเรียน

“ ลูกใครไม่สำคัญ แต่ศิษย์ฉันนั้นคือลูก จะฟูมฟักรักพันผูก สอนให้ลูกเป็นคนดี ”