ข้อมูลข้าราชการครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่

ชื่อ -สกุล

ตำแหน่ง /
วิทยฐานะ

ตำแหน่งเลขที่

วุฒิ

วิชาเอก

1

นายสมทบ  ถีระพันธ์

ผอ./ชำนาญการพิเศษ

86811

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

2

นายกิตติพัฒน์ จันทมานิตย์

รองฯ/ชำนาญการพิเศษ

86816

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

3

นางสาวสาริศา  ชิณสีดา

รองฯ/ชำนาญการพิเศษ

86812

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

4

นางสาวพรรำไพ ศรชัย

รองฯ/ชำนาญการ

86825

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

5

นายอำนาจ  บุดดาวงศ์

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

134732

คบ.

ภาษาไทย

6

นางสาวนุชนาฏ  แสงกล้า

ครู/ เชี่ยวชาญ

134734

วท.ม.

ชีววิทยา

7

นางรัชดาภรณ์  หอมหวล

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

86826

ค.บ.

คหกรรม

8

นางชยุตรา  ฤาบรรยาวัสภ์

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

86815

ค.บ.

คณิตศาสตร์

9

นางสุมาภรณ์  ถีระพันธ์

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

86834

ค.บ.

การประถมศึกษา

10

นางภาวิดา  วรรณเสน

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

124194

ค.บ.

ภาษาไทย

11

นายพิระพันธ์  ลาคำสาย

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

86818

ค.บ.

พลศึกษา

12

นางขนิษฐา  ลาคำสาย

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

86814

ค.บ.

ธุรกิจศึกษา

13

นางกัญจน์ชญา  แมงกลาง

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

87370

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

14

นางพิทย์ระมัย  วรสาร

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

134731

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

15

นายสุขสันต์  วงศ์ปัตน์ษา

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

86832

สส.บ.

ส่งเสริมการเกษตร

16

นายศักดา  บุญรอด

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

110309

ศษ.บ.

พลศึกษา

17

นางสุมาลีย์   อุดมสิน

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

134733

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

18

นายนคร   ศิลป์ชาติ

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

86824

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

19

นางสาวจินดาภรณ์  ช่วยสุข

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

86823

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

20

นางธีรนุช   กมลฤกษ์

ครู/ ชำนาญการพิเศษ

134728

วท.บ.

คณิตศาสตร์

21

นายไมตรี  พุทธขันธ์

ครู/ ชำนาญการ

83080

วท.ม.

คณิตศาสตร์

22

นางปณพร  พรมหล่อ

ครู/ ชำนาญการ

114648

ศศ.บ.

การจัดการทั่วไป

23

นางสาวจิตรดา  คำศรี

ครู/ ชำนาญการ

69

ศษ.ม

การบริหารการศึกษา

24

นายพันธ์ศักดิ์  สีเขียว

ครู/ ชำนาญการ

4266

ค.บ.

สังคมศึกษา

25

นางสาวนัทธมน  ผดาการ

ครู/ ชำนาญการ

4415

ศษ.ม

การบริหารการศึกษา

26

นางอรกรานต์  กาเผือก

ครู/ ชำนาญการ

2552

ศษ.ม

การบริหารการศึกษา

27

นายอุดมศักดิ์  กาเผือก

ครู/ ชำนาญการ

134729

ศษ.ม

การบริหารการศึกษา

28

นางอรวรินทร์  จันดีเทพ 

ครู

68620

ศ.บ.

ดนตรีศึกษา

29

นางวนิดา  กาฬจันทร์

ครู

1707

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

30

นางสาวสุภาภรณ์ โสภาเวช

ครู

119680

ศษ.ม

การบริหารการศึกษา

31

น.ส.กฤตยารัชต์  ทองคุณ

ครู

134719

ศษ.ม

การบริหารการศึกษา

32

นายอำพล  ศักดาวงศ์

ครู

50737

ศษ.บ.

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

33

นางสาววัชราภรณ์  แดงอาจ

ครูผู้ช่วย

50134

วท.บ.

เคมี

34

นางสาววิลาวัลย์  หลงชิณ

ครูผู้ช่วย

379

บธ.บ.

การบัญชี

35

นางสาวปนัดดา แสนสุข

ครูผู้ช่วย

3211

ค.บ.

ภาษาไทย

36

นายกิตติพงษ์ คำสิงห์

ครูผู้ช่วย

3211

ศศ.บ.

สังคมศึกษา

37

นายประดิษฐ์  กมุทรัตน์

ครูผู้สอน

-

ศศ.บ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

38

นายเอนก  ลาภเลิศ

ครูผู้สอน

-

ค.บ.

คณิตศาสตร์

39

นายสิทธิพล  ใจตรง

ครูผู้สอน

-

วท.บ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

40

นางสุภาวดี  ลาภสาร

ครูผู้สอน

-

วท.บ.

ฟิสิกส์

41

นายปิยวุฒิ  ธรรมลี

ครูผู้สอน

-

ค.บ.

คณิตศาสตร์

42

นายอาทิตย์  มะเสนา

ครูผู้สอน

-

ศศ.บ.

ดุริยางคศิลป์

43

นายวิศิษฐ์  ธารารมย์

ครูผู้สอน

-

ค.บ.

สังคมศึกษา

44

นายณัฐดนัย  เครือวัลย์

ครูผู้สอน

-

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

45

นางสาวพรพิมล  ไพรสณฑ์

ครูผู้สอน

-

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

46

น.ส.วัชรารัตน์  ปัญจมาตย์

ครูผู้สอน

-

ค.บ.

สังคมศึกษา

47

น.ส.อำไพจิตร  หลักโสม

ครูผู้สอน

-

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

48

นายสันติ  พลเสน

ครูผู้สอน

-

ศศ.บ.

พลศึกษา

49

นางสาวรัชนีกร  สีโส

ครูผู้สอน

-

ค.บ.

คณิตศาสตร์

50

นายฐิติพล ระม้อม

ครูผู้สอน

-

ศศ.บ.

สังคมศึกษา

51

น.ส.กนกวรรณ  ไชยหล่อ

ครูธุรการ

-

บธ.บ.

การบัญชี

52

นางสาวนุชนาฎ  จันปุ่ม

ครูอัตรจ้าง

-

ศศ.บ.

ภาษาไทย

53

นายภัทรชัย  โสภากันต์

ครูอัตรจ้าง

-

ร.ป.ศ.

รัฐประศาสนศาสตร์

54

ว่าที่ ร.ต. มานพ  ทวีกัณฑ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

ค.บ.

เกษตรศาสตร์

55

นายอุทิศ  จันทะแจ่ม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

ป.6

 

56

นายปณวัตร  พรมหล่อ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

 

 

57

นางนิติยา วอไธสง  

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

 

 

58

นายแสงดาว  สาระทัย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

 

 

59

นางสาวสุมาลี  ทองทับ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

60

นางสาววารุณีย์  อารีย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

ป.6

-

61

นางทัศนีย์  แสนบุดดา

จ้างเหมาบริการ

-

ป.6

-

62

นางเยาวรัตน์  วริวงศ์

จ้างเหมาบริการ

-

ป.6

-

63

นางสาวนิตยา  คำเสน

จ้างเหมาบริการ

-

ป.6

-

64

นายสุนทร  ลาพ้น

จ้างเหมาบริการ

-

ม.3

-

65

นายวิมล  สร้อยสุข

จ้างเหมาบริการ

-

ม.6

-

66

นายวิระพล  เข็มพันธ์

จ้างเหมาบริการ

-

ม.6

-

67

นายเกียรติศักดิ์  ใจเสน

จ้างเหมาบริการ

-

ป.6

-

68

นายสุนันท์  หอมหวน

ครูผู้ทรงคุณค่าฯ

-

ศษ.บ.

คณิตศาสตร์

69

นางเทียบ  บุญยิ่ง

ครูผู้ทรงคุณค่าฯ

-

ศษ.บ.

ภาษาไทย

70

นางสาวสมฤดี  สินสืบผล

วิทยากรพิเศษ

-

 

 

71

นายพีระพล ประสานวรรณ

วิทยากรพิเศษ

-