จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่

ชื่อ -สกุล

ตำแหน่ง /
วิทยฐานะ

ตำแหน่งเลขที่

วุฒิ/วิชาเอก

1

นายสมทบ    ถีระพันธ์

ผู้อำนวยการ

86811

ศษ..ม./การบริหารการศึกษา

2

นางสาวพรรำไพ  ศรชัย

รองผู้อำนวยการ

86825

ศษ.ม/การบริหารการศึกษา

3

นายกิตติพัฒน์   จันทมานิตย์

รองผู้อำนวยการ

86816

ศษ.ม. / การบริหารการศึกษา

4

นางชยุตรา   ฤาบรรยวัสถ์

ครู

86815

ค.บ. / คณิตศาสตร์

5

นางสุมาภรณ์      ถีระพันธ์

ครู

86834

ค.บ. / ประถมศึกษา

6

นายสุขสันต์    วงศ์ปัตน์ษา

ครู

86832

สส.บ./ส่งเสริมการเกษตรฯ

7

นางขนิษฐา    ลาคำสาย

ครู

86814

ค.บ. /ธุรกิจศึกษา

8

นายพิระพันธ์    ลาคำสาย

ครู

86818

ค.บ. / พลศึกษา

9

นางกัญจน์ชญา   แมงกลาง

ครู

87370

ค.บ. / วิทยาศาสตร์

10

นางธีรนุช   กมลฤกษ์

ครู

134728

วท.บ/คณิตศาสตร์

11

นางพิทย์ระมัย   วรสาร

ครู

134731

วท.บ. / คอมพิวเตอร์

12

นางสุมาลีย์   อุดมสิน

ครู

134733

ศษ.ม./ การบริหารการศึกษา

13

นางสาวนุชนาฎ    แสงกล้า

ครู

134734

วท.ม. / วิทยาศาสตร์

14

นางปณพร   พรมหล่อ

ครู

114648

ศศ.บ. / การจัดการ

15

นายไมตรี    พุทธขันธ์

ครู

83080

วท.บ. / สถิติประยุกต์

16

นางภาวิดา    วรรณเสน

ครู

124194

ค.บ. / ภาษาไทย

17

นายนคร   ศิลป์ชาติ

ครู

86824

ศษ.ม./ การบริหารการศึกษา

18

นางสาวจินดาภรณ์   ช่วยสุข

ครู

86823

กศ.ม.  / การมัธยมศึกษา

19

นายอำพล  ศักดาวงศ์

ครู

50737

ศศ.บ. / ภาษาอังกฤษ

20

นางสาวนัทธมน    ผดาการ

ครู

4415

ศษ.ม./ การบริหารการศึกษา

21

นางอรวรินทร์   จันดีเทพ

ครู

86820

ค.บ. /ดนตรีศึกษา /ศษ.ม./บริหาร

22

นางวนิดา   กาฬจันทร์

ครู

1707

วท.บ. /ชีววิทยาประยุกต์/ ศษ.ม.

23

นายอุดมศักดิ์   กาเผือก

ครู

134729

ค.บ./ ฟิสิกส์  ศษ.ม/การบริหารการศึดษา

24

นางอรกรานต์  กาเผือก

ครู

2552

ศษ.ม./ การบริหารการศึกษา

25

นางสาวกฤตยารัชต์  ทองคุณ

ครู

134719

ศษ.ม./หลักสูตรและการสอน        วท.บ. / สัตวศาสตร์

26

นางสาววัชราภรณ์  แดงอาจ

ครู

50134

วท.บ. / เคมี

27

นางสาววิลาวัลย์  หลงชิณ

ครู

379

บธ.บ. /การบัญชี

28

นายพันธ์ศักดิ์  สีเขียว

ครู

4266

ค.บ. (สังคมศึกษา)

29

นางสาวสุภาภรณ์  โสภานเวช

ครู

119680

ค.บ/ศษ.ม. (ภาษาไทย/การบริหารฯ)

30

นางสาวปนัดดา  แสนสุข

ครู

3211

ค.บ./ภาษาไทย

31

นายกิตติพงษ์   คำสิงห์

ครูผู้ช่วย

1339

ศน.บ/รัฐศาสตร์การปกครอง

32

นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงส์

ครู

7083

ค.บ./คหกรรมศาสตร์

33

นางจิราวรรณ  สวนกูล

ครูผู้ช่วย

107

สังคมศึกษา

34

นางสาวอัจฉราพัต  นิกรกุล

ครูผู้ช่วย

1615

ภาษาอังกฤษ

35

นางสาวศิลาทิพย์  ชิณณะวงค์

ครูผู้ช่วย

2525

การศึกษาพิเศษ

36

นายวิศิษฐ์  ธารารมย์

ครูผู้ช่วย

97

สังคมศึกษา

37

นางสาวณัฐชนก  เล็กพัทเทียม

ครูผู้ช่วย

6778

วท.บ./จิตวิทยาคลินิก

 

 

 

 

 

38

นางสุภาวดี  ลาภสาร

ครูผู้สอน

-

ฟิสิกส์

39

นายอาทิตย์  มะเสนา

ครูผู้สอน

-

ดุริยางคศิลป์

40

นายสันติ  พลเสน

ครูผู้สอน

-

พลศึกษา

41

นางสาวพรพิมล  ไพรสณฑ์

ครูผู้สอน

-

การบริหารการศึกษา

42

นางสาวรัชนักร  สีโส

ครูผู้สอน

-

คณิตศาสตร์

43

น.ส.วัชรารัตน์  ปัญจมาตย์

ครูผู้สอน

-

สังคมศึกษา

44

นายสิทธิพล  ใจตรง

ครูผู้สอน

-

วิทยาการคอมพิวเตอร์

45

นายปิยวุฒิ  ธรรมลี

ครูผู้สอน

-

คณิตศาสตร์

46

นายประดิษฐ์  กมุทรัตน์

ครูผู้สอน

-

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

47

น.ส.อำไพจิตร  หลักโสม

ครูผู้สอน

-

ภาษาอังกฤษ

48

นายเอนก  ลาภเลิศ

ครูผู้สอน

-

คณิตศาสตร์

49

นายฐิติพล ระม้อม

ครูผู้สอน

 

สังคมศึกษา

50

นายภัทรชัย  โสภากันต์

ครูผู้สอน

-

รัฐประศาสนศาสตร์

51

น.ส.กนกวรรณ  ไชยหล่อ

ครูผู้สอน

-

การบัญชี

 

 

 

 

 

ที่

ชื่อ -สกุล

ตำแหน่ง /
วิทยฐานะ

ตำแหน่งเลขที่

วิชาเอก

 

 

 

 

 

52

ว่าที่ ร.ต. มานพ ทวีกัณฑ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

เกษตรศาสตร์

53

นายอุทิศ  จันทะแจ่ม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

 

54

นายปณวัตร  พรมหล่อ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

 

55

นางนิติยา วอไธสง  

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

 

56

นายแสงดาว  สาระทัย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

 

57

นางสาวสุมาลี  ทองทับ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

วิทยาการคอมพิวเตอร์

58

นางสาววารุณีย์  อารีย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

-

59

นางทัศนีย์  แสนบุดดา

จ้างเหมาบริการ

-

-

60

นางเยาวรัตน์  วริวงศ์

จ้างเหมาบริการ

-

-

61

นางสาวนิตยา  คำเสน

จ้างเหมาบริการ

-

-

62

นายสุนทร  ลาพ้น

จ้างเหมาบริการ

-

-

63

นายวิมล  สร้อยสุข

จ้างเหมาบริการ

-

-

64

นายวิระพล  เข็มพันธ์

จ้างเหมาบริการ

-

-

65

นายเกียรติศักดิ์  ใจเสน

จ้างเหมาบริการ

-

-

66

นางเทียบ  บุญยิ่ง

ครูผู้ทรงคุณค่าฯ

-

ภาษาไทย

67

นายพีระพล ประสานวรรณ

วิทยากรพิเศษ

-