กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • นางรัชฎาภรณ์ หอมหวล
  นางรัชฎาภรณ์ หอมหวล
  หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • นางสาวนุชนาฎ แสงกล้า
  นางสาวนุชนาฎ แสงกล้า
  หัวหน้างานโครงการตามพระราชดำริฯ
 • นายสุขสันต์ วงษ์ปัตน์ษา
  นายสุขสันต์ วงษ์ปัตน์ษา
  หัวหน้างานอาคารสถานที่
 • นางภาวิดา  วรรณเสน
  นางภาวิดา วรรณเสน
  หัวหน้างานอนามัย
 • นายพิระพันธ์ ลาคำสาย
  นายพิระพันธ์ ลาคำสาย
  หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

 • นางพิทย์ระมัย วรสาร
  นางพิทย์ระมัย วรสาร
  หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
 • นางปณพร  พรมหล่อ
  นางปณพร พรมหล่อ
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • นางสาวจิตรดา คำศรี
  นางสาวจิตรดา คำศรี
  หัวหน้างานเรียนรวม
 • นายอาทิตย์ มะเสนา
  นายอาทิตย์ มะเสนา
  เจ้าหน้าที่งานสถานที่

 • นายวิศิษฐ์ ธารารมย์
  นายวิศิษฐ์ ธารารมย์
  เจ้าหน้าที่งานโสตฯ
 • นางสาวพรพิมล ไพรสนท์
  นางสาวพรพิมล ไพรสนท์
  เจ้าหน้าที่งานอนามัย
 • นายสิทธิพล ใจตรง
  นายสิทธิพล ใจตรง
  งานระบบเครือข่าย
 • นางสาวอำไพจิตร หลักโสม
  นางสาวอำไพจิตร หลักโสม
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???

 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  ยาม
 • ภาพ
  ???
  งาน???