กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • นางขนิษฐา ลาคำสาย
  นางขนิษฐา ลาคำสาย
  หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นายนคร ศิลป์ชาติ
  นายนคร ศิลป์ชาติ
  หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
 • นางธีระนุช นนทะบุตร
  นางธีระนุช นนทะบุตร
  หัวหน้างานการเงิน
 • นางวินดา กาฬจันทร์
  นางวินดา กาฬจันทร์
  หัวหน้างานแผนและยานพาหนะ
 • นางสาวนัทธมน ผดาการ
  นางสาวนัทธมน ผดาการ
  หัวหน้างานสารบรรณ

 • นางสาวสุภาภรณ์ โสภานเวช
  นางสาวสุภาภรณ์ โสภานเวช
  เจ้าหน้าที่สารสนเทศฝ่าย
 • นางสาววิลาวัลย์ หลงชิณ
  นางสาววิลาวัลย์ หลงชิณ
  เจ้าหน่้าที่การเงินและบัญชี
 • นายอำพล ศักดาวงศ์
  นายอำพล ศักดาวงศ์
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
 • นายภัทรชัย โสภากันต์
  นายภัทรชัย โสภากันต์
  งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • นางสาวกนกวรรณ ไชยหล่อ
  นางสาวกนกวรรณ ไชยหล่อ
  การเงินและบัญชี
 • นางสาวนุชนาฎ จันปุ่ม
  นางสาวนุชนาฎ จันปุ่ม
  พัสดุและทรัพย์สิน
 • นางสาววิสุดา เต้าทอง
  นางสาววิสุดา เต้าทอง
  เจ้าหน้าที่สารบรรณ
 • ภาพ
  ???
  งาน???

 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???

 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  ยาม
 • ภาพ
  ???
  งาน???