กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • นายอุดมศักดิ์ กาเผือก
  นายอุดมศักดิ์ กาเผือก
  หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นายอุดมศักดิ์ กาเผือก
  นายอุดมศักดิ์ กาเผือก
  หัวหน้างานกิจการนักเรียน
 • นางสาววัชราภรณ์ แดงอาจ
  นางสาววัชราภรณ์ แดงอาจ
  หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
 • นายณัฐดนัย เครือวัลย์
  นายณัฐดนัย เครือวัลย์
  หัวหน้างานยาเสพติด
 • นายพันธ์ศักดิ์ สีเขียว
  นายพันธ์ศักดิ์ สีเขียว
  หัวหน้างานพัสดุฝ่ายฯ
 • นายพันธ์ศักดิ์ สีเขียว
  นายพันธ์ศักดิ์ สีเขียว
  หัวหน้างานคุณธรรม
 • นายประดิษฐ์ กมุทรัตน์
  นายประดิษฐ์ กมุทรัตน์
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • นายกิตติพงษ์  คำสิงห์
  นายกิตติพงษ์ คำสิงห์
  หัวหน้างานเยี่ยมบ้าน
 • นายสุรศักดิ์ มูลสธูป
  นายสุรศักดิ์ มูลสธูป
  เลขางานบริหารงานบุคคล

 • นายสันติ พลเสน
  นายสันติ พลเสน
  เจ้าหน้าที่ระเบียบวินัย
 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???

 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???

 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  ยาม
 • ภาพ
  ???
  งาน???