กลุ่มบริหารวิชาการ

 • นางอรวรินทร์ จันดีเทพ
  นางอรวรินทร์ จันดีเทพ
  หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางสาวกฤตยารัชต์ ทองคุณ
  นางสาวกฤตยารัชต์ ทองคุณ
  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • นางสาวปนัดดา แสนสุข
  นางสาวปนัดดา แสนสุข
  หัวหน้างานทะเบียน
 • นางอรกรานต์ กาเผือก
  นางอรกรานต์ กาเผือก
  หัวหน้างานวัดผล
 • นางชยุตรา ลือบรรณฤทธิ์
  นางชยุตรา ลือบรรณฤทธิ์
  หัวหน้างานประกันคุณภาพ • หัวหน้าพัสดุวิชาการ
 • นางสาวรัชนีกร สีโส
  นางสาวรัชนีกร สีโส
  เจ้าหน้าที่งานวัดผล
 • นางสาววัชรารัตน์ ปัญจมาตร์
  นางสาววัชรารัตน์ ปัญจมาตร์
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 • นางสาวจินดาภรณ์ ช่วยสุข
  นางสาวจินดาภรณ์ ช่วยสุข
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • นายปิยะวุฒิ ธรรมลี
  นายปิยะวุฒิ ธรรมล
  เจ้าหน้าที่พัสดุวิชาการ
 • นางสุมาภรณ์ ถีระพันธ์
  นางสุมาภรณ์ ถีระพันธ์
  หัวหน้างานห้องสมุด
 • นางสุมาลีย์ อุดมสิน
  นางสุมาลีย์ อุดมสิน
  หัวหน้างานแนะแนว
 • นายไมตรี พุทธขันธ์
  นายไมตรี พุทธขันธ์
  หัวหน้างานกองทุน

 • นางกัญชญา แมงกลาง
  นางกัญชญา แมงกลาง
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 • นายอเนก ลาภเลิศ
  นายอเนก ลาภเลิศ
  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 • นางสาวสุมาลี ทองทับ
  นางสาวสุมาลี ทองทับ
  เจ้าหน้าที่ทะเบียน
 • ภาพ
  ???
  งาน???

 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  งาน???
 • ภาพ
  ???
  ยาม
 • ภาพ
  ???
  งาน???